Tư duy nhanh và chậm - Daniel Kahneman | Trung Notes
Tư duy nhanh và chậm
Daniel Kahneman
Giới thiệu ngắn về cuốn sách