Phương thức Toyota - Jefrey K. Liker | Trung Notes
Phương thức Toyota
Jefrey K. Liker
Toyota là công ty đầu tiên đề xuất phương thức sản xuất tinh gọn nổi tiếng được áp dụng khắp mọi nơi trên thế giới