Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới - Graham , Robert, Ali Wyne | Trung Notes
Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới
Graham , Robert, Ali Wyne
Lý Quang Diệu là một chính khách đặc biệt, độc nhất vô nhị trong nửa thế kỷ qua. Là "cha đẻ" và là nhân vật rất có ảnh hưởng ở Singapore trong hơn năm thập kỷ