Những cuộc chinh phạt của Alexander Đại Đế - Arrian | Trung Notes
Những cuộc chinh phạt của Alexander Đại Đế
Arrian
Nếu ai đó coi thường Alexander, trước hết anh ta nên tự soi chiếu mình với ngài