Từ tốt tới vĩ đại - Jim Collins | Trung Notes
Từ tốt tới vĩ đại
Jim Collins
Từ tốt đến vĩ đại của Jim Collins là cuốn sách quản trị kinh doanh kinh điển, nằm trong số 20 tác phẩm có ảnh hưởng nhất thế giới về quản trị trong vòng 20 năm qua theo bình chọn của Tạp chí Forbes