Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographic] Cuộc hành trình của Steve Jobs
[Infographic] Cuộc hành trình của Steve Jobs · Trung Notes

steve jobs

Steve Jobs

Trung Trần

Love coding and write notes

Giải trí với chùm ảnh vui hài hước

Trung Trần   3 năm trước

Phân biệt trademark, copyright và patent

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter

Trung Trần   3 năm trước

Bức tranh tổng quan về Silicon Valley

Trung Trần   3 năm trước