Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographic] Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook
[Infographic] Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook · Trung Notes

Infographic Mark Zuckerberg

Khởi nghiệp Mark Zuckerberg

Trung Trần

Love coding and write notes

Bức tranh tổng quan về Silicon Valley

Trung Trần   3 năm trước

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   2 năm trước

Máy bay không người lái và tiềm năng phát triển

Trung Trần   2 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter

Trung Trần   3 năm trước