Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographic] 13 nguyên tắc sống còn của startup
[Infographic] 13 nguyên tắc sống còn của startup · Trung Notes

Dựa theo 13 lời khuyên khởi nghiệp của - Paul Graham

image

Nguồn Saga

startup rules

Trung Trần

Love coding and write notes

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter

Trung Trần   3 năm trước

Khác biệt cơ bản giữa nhân viên ngành tài chính và công nghệ

Trung Trần   3 năm trước

Phân biệt trademark, copyright và patent

Trung Trần   3 năm trước