Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
Nhân tướng học, nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt
Nhân tướng học, nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt · Trung Notes

Nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt

image

Nguồn : TrungNotes

nhân tướng nhân tướng học

Trung Trần

Love coding and write notes

[Infographic] Jeff Bezos - trùm thương mại điện tử Amazone

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] 13 nguyên tắc sống còn của startup

Trung Trần   3 năm trước

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   2 năm trước