Trung Trần Công nghệ
Đăng 2 năm trước
Tại sao các ông lớn công nghệ đang lo lắng về sự trỗi dậy của web 3.0
Tại sao các ông lớn công nghệ đang lo lắng về sự trỗi dậy của web 3.0 · Trung Notes

Calm before the storm - Bình tĩnh trước cơn bão

The birth of blockchain spawned a movement which is set to disrupt the entire tech industry. Blockchain and crypto enthusiasts are calling it the Web 3.0 and it’s looking to make all traditional business models defunct. This is because, in short, the technology will facilitate the decentralization of the World Wide Web, thereby equalizing control and ownership back from the grasp of profit hungry corporations.

Sự ra đời của blockchain tạo ra một phong trào mới đang thách thức phá vỡ toàn bộ ngành công nghệ cao truyền thống, Blockchain và những người đam mê crypto gọi chúng là Web 3.0 và nó đang dần làm cho các mô hình kinh doanh truyền thống không còn tồn tại. Đó là bởi vì, trong ngắn hạn, công nghệ sẽ tạo thuần tiện cho việc phân cấp của World Wide Web, từ đó cân bằng lại quyền kiểm soát và quyền sở hữu từ các tập đoàn, công ty lớn đang khát khao lợi nhuận


The Web 3.0 ecosystem already consists of over 3000 variegated crypto coins and over 900 decentralized apps or DApps (a single DApp can mean a team of up to 50 members, each dedicated to disrupting a specific industry). And even though the industry is still in its infancy, the market cap has already exceeded 800 billion.

Hệ sinh thái Web 3.0 hiện nay đã bao gồm hơn 3000 đồng tiền mã hóa khác nhau và hơn 900 ứng dụng phân tán hoặc DApps (một DApp có thể hiểu là một nhóm gồm 50 thành viên, mỗi thành viên chuyên phá vỡ/ thách thức một ngành cụ thể) và mặc dù ngành công nghiệp này vẫn còn trong giai đoạn manh nha, nhưng giá trị vốn hóa thị trường của toàn bộ ngành công nghiệp này đã vượt quá hơn 800 tỷ đô la


Liberté, égalité, fraternité - Tự do, bình đẳng, bác ái

These numbers supply damning evidence this movement is indeed a revolution in the works. And not unlike France in the 18th century, this revolution was born out of the frustration of inequality between millions of people and the few in power. And justly so, the Web 2.0 provided a fertile ground for corporations to monopolize control and profits.

Những con số này đã nói lên sự thật phũ phàng rằng phong trào này thực sự là một cuộc cách mạng trong các công việc. Không giống như Pháp trong thế kỷ 18, cuộc cách mạng này được sinh ra từ sự thất vọng về sự bất bình đẳng giữa hàng triệu người với một số ít quyền lực. Và chỉ cần như vậy, Web 2.0 cung cấp một mảnh đất màu mỡ cho các tập đoàn độc quyền kiểm soát và lợi nhuận.


The net giants are doing nothing other than consolidating control. Take internet.org for example, Mark Zuckerberg’s initiative to provide free access to the internet to deprived countries. The programmes intentions are rightly questioned as an obvious route whereby Facebook can control and discriminate access to the internet by any way they deem fit.

Các đại gia công nghệ đang chẳng làm gì nhiều ngoài việc kiểm soát và thâu tóm. Hãy lấy internet.org làm ví dụ, sáng kiến của Mark Zuckerberg để cung cấp quyền truy cập miễn phí vào internet cho các quốc gia bị tước đoạt. Mục đích của chương trình này được đặt câu hỏi đúng như một lộ trình rõ ràng, qua đó Facebook có thể phân biệt và kiểm soát quyền truy cập vào internet theo từng nhóm đối tượng mà họ cho là phù hợp.


Facebook’s CEO is spending big bucks to defend his interests, and he’s not the only one. Jeff Bezos’s acquisition of the Washington Post is the cheapest and most subtle political insurance Amazon can buy. The price tag of $250 million beats a potential $700 billion ‘Antitrust’ case brought against the company.

CEO của Facebook đang chi tiêu nhiều tiền để bảo vệ quyền lợi của ảnh ta, và anh ấy không phải là người duy nhất. Việc mua lại tờ Washington Post của Jeff Bezos là bảo hiểm chính trị rẻ và khôn ngoan nhất mà Amazon có thể mua. Một tấm vé trị giá 250 triệu đô la sẽ bảo vệ Amazone khỏi một tình huống thách thức trị giá 700 tỷ đô la mang tên "chống độc quyền" được đưa ra nhằm chống lại công ty.


It all goes to prove that a more liberated, egalitarian and fraternal internet would be a cause for concern for some monarchical corporations and their leaders.

Tất cả ra đời để chứng minh rằng một internet tự do, bình đẳng và thân thiện hơn sẽ là một nguyên nhân cho mối quan tâm đối với một số tập đoàn "quân chủ" và các nhà lãnh đạo của họ.


Torrents of disruption - Torrents của sự gián đoạn

The transition to a trust-less, anti-corruptible and anti-censorship system is not only necessary, it’s inevitable, and the changes will be catastrophic. Take these sectors for example:

Việc chuyển sang một hệ thống không tin cậy, chống tham nhũng và chống kiểm duyệt không chỉ cần thiết, đó là điều không thể tránh khỏi và những thay đổi sẽ trở thành thê thảm. Lấy các lĩnh vực này là ví dụ cụ thê:


Exchange Services - các dịch vụ trao đổi

The cryptocurrency exchange Mt. Gox once again showed why housing data in a centralized manner is a bad idea, with over $460 million worth of bitcoin raided by hackers in 2014. Without a central governing authority, no one can adjust or float market rates and exchange values. There’s no boss in charge with conflicted interests, and there’s no one with more access to user data than anyone else. If we were to sum up the Web 3.0 in a word, it could be disintermediation.

Gia dịch tiền mã hóa Mt. Gox một lần nữa cho thấy lý do tại sao dữ liệu lưu trữ tập trung là một ý tưởng tồi, với hơn 460 triệu đô la bitcoin bị hacker tấn công vào năm 2014. Không có quyền quản lý trung tâm, không ai có thể điều chỉnh hoặc nổi giá thị trường và trao đổi giá trị. Không có ông chủ phụ trách các mối quan tâm mâu thuẫn và không có ai có quyền truy cập nhiều hơn vào dữ liệu người dùng hơn bất kỳ ai khác. Nếu chúng ta tổng hợp Web 3.0 trong một từ, nó có thể bị hủy bỏ.


We are now seeing decentralized exchanges like Bitfinex and EOSfinex fill in the gap of trust by removing the ‘central point of failure’ for anyone to manipulate. Immutability allows consumers to interact directly and costly financial process can be automated via smart contracts. With the ability to perform micro and macro payments, through fast clearing times and much cheaper fees, crypto currencies and exchanges will win in the long term.

Hiện tại chúng ta đang được thấy các giao dịch phân tán như Bitfinex và EOSfinex lấp đầy khoảng trống tin cậy bằng cách xóa bỏ 'điểm trung tâm của thất bại' cho bất kỳ ai thao túng. Tính bất biến cho phép người tiêu dùng tương tác trực tiếp và tốn kém quá trình tài chính có thể được tự động thông qua các hợp đồng thông minh. Với khả năng thực hiện thanh toán vi mô và vĩ mô, thông qua thời gian thanh toán nhanh và phí rẻ hơn nhiều, tiền điện tử và trao đổi sẽ giành chiến thắng trong dài hạn.


Storage - Lưu trữ

Now DApps like Storj, Filecoin and Maidsafe are leading the way in decentralized storage systems. All pushing to reduce costs and improve security with current storage providers. They run on the premise of trading unused storage capacity across desktops, servers and storage devices in exchange for tokens on their platforms. The nodes that store data will receive a reward in return and will perpetuate the framework. It will cost a fraction of what centralized storage platforms are offering so these platforms will undoubtedly win consumers in the long term, businesses will inevitably choose cheaper methods with improved security and privacy.

Hiện nay các DApps như Storj, Filecoin và Maidsafe đang dẫn đầu trong các hệ thống lưu trữ phân tán. Tất cả đều thúc đẩy việc giảm chi phí và cải thiện bảo mật với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hiện tại. Họ chạy nền tảng dựa trên các tài nguyên không sử dụng đến như dung lượng lưu trữ trên PC, máy chủ và thiết bị lưu trữ để đổi lấy mã token trên nền tảng kiếm tiền của họ. Các nút lưu trữ này sẽ nhận lại phần thưởng để duy trì hoạt động. Nó sẽ bỏ ra một phần chi phí từ storage platforms để các nền tảng này có được nhiều người dùng hơn về lâu dài, các nhà kinh doanh chắc chắn sẽ chọn biện pháp rẻ hơn với mức độ bảo mật và riêng tư tốt hơn.


Messaging & Social Networks - Tin nhắn và mạng xã hội

If you live in Turkey or China, you are accustomed to explicit censorship and restrictive content. With Erdogan blocking twitter and Xi Jingpin banning anyone comparing him to Winnie the Pooh, there is no escape. And the Western world is not exempt either. Google released a code last year which scanned every private Google doc for violations and restricted access if they deemed necessary.

Nếu bạn sống sở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Trung Quốc, bạn có lẽ đã quen với các nội dung đã được kiểm duyệt bởi chính quyền, Mr. Erdogan chặn twitter còn Mr. Tập thì cấm bất cứ ai so sánh ông ấy với Winnie-the-Pooh (gấu Pooh là một chú gấu hư cấu - nhân vật trong một số tác phẩm của nhà văn A. A. Milne), dường như không có lối thoát. ngay cả Phương Tây cũng không phải ngoại lệ, Google đã phát hành mã nguồn vào năm ngoái cho phép hệ thống của họ quét mọi tài liệu lưu trữ trên Google vi phạm quyền riêng tư và hạn chế các quyền truy cập nếu họ cho là cần thiết.


The demand for free speech is universal, and in the current state of internet affairs, the imbalance of power means the internet can be manipulated and blocked at a whim to benefit any corporation or governmental agency.

Nhu cầu về tự do ngôn luận là toàn bộ, với tình trạng hiện thời của internet, sự mất cân bằng quyền lực có thể được cắt nghĩa là internet tự do có thể bị thao túng hoặc cấm vận theo ý thích của bất kỳ công ty lớn hay chính phủ nào


We are beginning to see decentralized social platforms like Steemit, Akasha and Status filling the privacy void. There cannot be lawsuits demanding access or restrictions to accounts without a central body, and the content remains in the hands of the user.

Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng các nền tảng phi tập trung như Steemit, Akasha và Status đã ra đời và lấp đầy khoảng trống riêng tư. Gần như không bao giờ có những vụ kiện đòi hỏi quyền truy cập hoặc hạn chế đối với các tài khoản không có trung tâm dữ liệu và nội dung vẫn nằm trong tay người dùng.


Insurance and Banking - Bảo hiểm và ngân hàng

Corruption, insider trading, greed; These terms have become synonymous with insurance and banking industries. We are required to blindly trust the financial system because there are no alternatives on offer. Decisions are made behind closed doors and consumers have no say. It’s not hard to see why these sectors top the bill on corporate collapses and scandals. With $182 billion worth of taxpayer bailouts, this current broken system affects everyone.

Hối lộ, giao dịch nội gián, tham nhũng; Những thuật ngữ này đã nên phổ biến với ngành bảo hiểm và ngân hàng. Chúng ta đành phải tin tưởng một cách mù quáng vào hệ thống tài chính vì không có lựa chọn thay thế nào khác. Các chính sách được đưa ra trong các phòng kín và người tiêu dùng không thể có bình luận gì nhiều. Không khó để thấy lý do những ngành này dẫn đầu dự luật về sụp đổ và làm xáo trộn doanh nghiệp. Với số tiền bảo lãnh trị giá 182 tỷ đô la, hệ thống lỗi này đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

The peer to peer industry has demonstrated how non-profit organizations can be sustainable long term. Take Mozilla or Wikipedia for example, they prove why centralized, profit-oriented governance is not necessary. But with the technology, we can go bigger. Blockchain provides an alternative where decentralized governance and trust is supplied through incorruptible smart contracts and cryptographic mathematics. The rules of the game are clear from the beginning.

Ngành công nghiệp peer to peer (mạng ngang hàng) đã chứng tỏ cách mà các tổ chức phi lợi nhuận có thể tồn tại lâu dài, ví dụ như Mozilla hay Wikipedia, họ đã cho chúng ta thấy tại sao quản lý tập trung, lợi nhuận theo định hướng là không cần thiết. nhưng với công nghệ, chúng ta có thể đi xa hơn. Blockchain cung cấp một giải pháp thay thế mà quản trị phi tập trung và niềm tin được cung cấp thông qua các hợp đồng thông minh và thuật toán mã hóa không thể giải quyết được, luật chơi đã được rõ ràng ngay từ đầu


Video Streaming

In 2005, YouTube (now owned by Google) popularized user generated content, representing a historic change in how we interact with the internet. But as time passed, and profit objectives were required to be met, slowly but surely we saw big changes. It’s considered free, but we do exchange our personal information (browsing/shopping habits) mostly unconsciously. All the while content generators only see a small percentage off the profit from advertising.

Vào năm 2005, Youtube cho phép người dùng đăng tải các nội dung mà họ tạo, đó là một bước nhảy vọt thay đổi cách mà chúng ta tương tác với internet, Nhưng qua thời gian, các mục tiêu lợi nhuận được đặt lên trên hết, tuy chậm dãi nhưng chúng ta đã thấy được những sự thay đổi lớn. Nó được coi là miễn phí, hành động chúng ta trao đổi thông tin cá nhân như thói quen duyệt web hay các sở thích mua sắm một cách vô thức, tất cả những người tạo nội dung chỉ nhận được một số ít lợi nhuận từ quảng cáo


Their advertising and censorship policies are vague, and many content generators argue that videos are inconsistently and unjustly demonetized. With 400 hours of content uploaded every minute, Google admitted that they “don’t always get it right”. So if the largest internet corporation in the world can’t handle it, then it would appear that centralized control doesn’t work out best for consumers.

Các chính sách quảng cáo và kiểm duyệt nội dung của Youtube khá mơ hồ và nhiều nhà phát triển nội dung bất bình với việc video của họ bị cho là có nội dung không phù hợp và bị tắt một cách không công bằng. Với hơn 400 giờ nội dung được tải lên mỗi phút, Google thừa nhận rằng họ "không phải lúc nào cũng làm đúng". Vì vậy, nếu tập đoàn internet lớn nhất thế giới không thể xử lý nó, thì có vẻ như kiểm soát tập trung không phải là giải pháp hiệu quả nhất cho người dùng.


Music Streaming

In terms of professional artists making their living of such streaming services, the 30% middleman fee cuts deep into those who are just paving their way. The decentralize web offers a better solution for streaming services where users will be the owners and beneficiaries of their content. The Web 3.0 will will make it possible to remove intermediaries and enable advertisers, viewers, and content creators to engage directly with one another.

Các nghệ sĩ chuyên nghiệp làm nội dung kiếm sống trên các dịch vụ trực tuyến, phí trung gian lên tới 30% đánh vào túi tiền của những người đang mở đường cho họ, web phi tập trung cung cấp giải pháp tốt hơn cho các dịch vụ streaming nơi người dùng thực sự được là chủ sở hữu và được thừa hưởng thành quả từ nội dung của họ. Web 3.0 loại bỏ chi phí trung gian đồng thời cho phép các nhà quảng cáo, người xem và người tạo nội dung tương tác trực tiếp với nhau


Adoption - Sự thừa nhận về xu hướng

We can see decentralization is making tracks, but it’s applications and benefits to specific industries are still largely unknown in mainstream internet audiences. The ‘Internet of Blockchain’ foundation (IBF) aims to counter exactly that. The mission is to foster adoption and push the transition to the Web 3.0; a more user-centric web where we retain complete ownership of our data, identity and digital assets.

Chúng ta có thể thấy decentralization(phân cấp) đang tạo ra các bản nhạc, nhưng ứng dụng và các lợi ích cho các lĩnh vực cụ thể vẫn còn chưa được biết đến rộng rãi trong thế giới internet truyền thống. Nền tảng 'Internet of Blockchain' (IBF) nhằm mục đích chống lại điều đó. Nhiệm vụ là thúc đẩy sự thừa nhận(Adoption) và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang Web 3.0; một trang web tập trung vào nhiều người dùng hơn, nơi mà chúng ta giữ lại quyền sở hữu trên toàn bộ dữ liệu, danh tính và tài sản kỹ thuật số của chúng ta.


The IBF is aware how the lack of accessibility is hindering widespread adoption, hence the support for Essentia.one, a decentralized framework working to tackle this issue. The decentralized framework will be the first to bring together the decentralized ecosystem and enable interoperability between multiple blockchains. Essentia has natively integrated DApps such as Akasha, Aragon and Storj, and will provide the first, user-friendly interface for anyone to access and manage their digital lives on the Web 3.0.

IBF ý thức được sự thiếu khả năng truy cập đang cản trở việc áp dụng rộng rãi, do đó hỗ trợ Essentia.one - một nền tảng phi tập trung hóa ra đời để giải quyết vấn đề này. Nền tảng phân cấp sẽ là kẻ tiên phong giới thiệu một hệ sinh thái phân cấp - cho phép tương tác giữa các blockchains. Essentia đã tích hợp DApps như Akasha, Aragon và Storj, và cung cấp giao diện người dùng thân thiện đầu tiên cho bất kỳ ai truy cập và quản lý cuộc sống số của họ trên Web 3.0


So why are the net giants worried? Because the abuse of power and control can only be sustained for so long. Think of King Louis XVI and Marie Antoinette as they become apparent of the revolution underfoot. This time however, it’s not the people of Paris shouting liberté, égalité, fraternité, it’s the tech community, collectively working to facilitate the transition to a better world.

Vậy tại sao những gã khổng lồ công nghệ lại lo lắng? Bởi vì sự lạm dụng quyền lực và kiểm soát không thể duy trì quá lâu. Hãy nghĩ về Vua Louis XVI và Marie Antoinette khi họ biết rõ về cuộc cách mạng đang ập đến dưới chân. Tuy nhiên, lần này, không phải người dân Paris la hét tự do, bình đẳng và bác ái, mà là một cộng đồng công nghệ, tập thể làm việc để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.


Người dịch: Trung Trần

Nguồn : Matteo Gianpietro Zago

Dịch từ medium : https://medium.com/@matteozago/why-the-net-giants-are-worried-about-the-web-3-0-44b2d3620da5

web 3.0 blockchain net giants torrents

Trung Trần

Love coding and write notes

Bitcoin, làn sóng đầu tư và quả bong bóng sắp vỡ

Trung Trần   2 năm trước

GitHub đã cho tạo miễn phí các project riêng tư cho lập trình viên

Trung Trần   1 năm trước

Đánh giá nhanh iPhone SE 2020, nên mua hay không ?

Trung Trần   5 tháng trước

Tất tần tật về mã độc tống tiền Wanna Cry, hãy tìm hiểu để biết cách phòng tránh

Trung Trần   3 năm trước